Supermaraton Gór Stołowych

Regulamin


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikiem Maratonu Gór Stołowych może zostać każda osoba która do dnia zawodów ukończy 18 lat oraz posiada ważny paszport lub dowód osobisty.

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA STARTOWA

Zgłoszenia przyjmowane będą od 15.10.2015 r. (godz. 12.00) do wyczerpania limitu startujących.
Limit startujących: 500 uczestników , w tym 50 miejsc do dyspozycji organizatora (zawodnicy z zagranicy + zaproszeni goście).
Formularz zgłoszeniowy będzie zatrzymany po 480 zgłoszeniach ogólnodostępnych. Czekamy 5 dni na wpłatę na nasze konto wpisowego. Po tym czasie otworzymy ponownie zgłoszenia o liczbę niezapłaconych osób.
Przy pełnym wypełnieniu miejsc w pierwszych dniach zgłoszeń, planujemy uruchomić ponownie formularz 2 listopada 2015 r. o godz. 12.00 o liczbę osób które nie potwierdziły start poprzez wpłatę wpisowego.

 

1. Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:

a) Wypełni kartę zgłoszeniową znajdującą się na stronie zawodów (formularz zacznie działać od godz. 12.00 15 października 2015 roku !) lub też dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów (podczas rejestracji przed startem – o ile pozostaną miejsca !!).

Uwaga!! Zgłoszenie jest ważne wyłącznie wraz z wpłatą wpisowego!!

b) Dokona opłaty startowej przed startem danej edycji zawodów w wysokości zgodnej z regulaminem. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji w Biurze Zawodów

c) Złoży czytelny podpis na Oświadczeniu przed startem .

d) Każdy uczestnik po przybyciu na zawody winien zgłosić się do Biura Zawodów i dokonać potwierdzenia startu (osobiście z dowodem tożsamości).

 

2. Opłaty startowe

Za ZGŁOSZENIE uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie maratonu i wpłacenie opłaty startowej.
Opłata startowa wynosi:

– 125 zł – wniesiona w terminie 15.10 do 25.10. 2015 roku + 50 zł (koszulka techniczna firmy Salomon wartości 100 zł);
– 150 zł – wniesiona w terminie 26.10.2015 do 20.01.2016 roku + 50 zł (koszulka techniczna firmy Salomon wartości 100 zł);
– 175 zł – wniesiona po 21.01.2016 roku (bez gwarancji pełnych świadczeń).

Decyduje data wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora!!!

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie do wyczerpania limitu 500 miejsc!
Liczone jest wyłącznie pełne zgłoszenie oraz wpłata wpisowego na nasze konto. Wtedy potwierdzeniem jest nadanie numeru startowego zawodnikowi.
Po zgłoszeniu czekamy maksimum do 7 dni na wpłynięcie wpisowego na nasze konto. Po tym okresie osoba będzie przeniesiona na listę rezerwowych – bez blokowania miejsca w limicie zgłoszeń.

Osoby które zgłosiły się, a nie wpłaciły wpisowego będą widnieli na liście rezerwowych – bez numeru startowego.
Opłata nie jest ważna, jeżeli zawodnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.

Formularz zgłoszeniowy będzie zatrzymany po 480 zgłoszeniach ogólnodostępnych. Czekamy 7 dni na wpłatę na nasze konto wpisowego. Po tym czasie otworzymy ponownie zgłoszenia o liczbę niezapłaconych osób.

a) Wpisowe wpłacone po 20 stycznia 2016 r. nie gwarantuje wszystkich świadczeń.
b) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.
c) Istnieje możliwość przekazania opłaty startowej innej osobie jednak jedynie do 15 stycznia 2016 r. (Po tym terminie nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zmian)! Taka wymiana musi być dokonana osobiście pomiędzy zainteresowanymi, aby dokonać wymiany należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną w zakładce Rezygnacja.
b) Organizator nie zwraca wpisowego osobom rezygnującym ze startu oraz nie przerzuca wpisowego na inne/kolejne zawody.
c) Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów oraz odwołanie trasy lub zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego.
d) W przypadku odwołania zawodów przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot wpisowego.
e) Osoby, które wykupiły koszulkę mogą ją odebrać do dnia 30.01.2016 osobiście lub poprzez osobę trzecią (za okazaniem upoważnienia). Możliwa jest wysyłka zamówionej koszulki, za dodatkową opłatą 20zł. Prośbę o wysłanie koszulki należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 29.01.2016.
 

3. Przelewy

a) Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych i internetowych na konto organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów .
b) Na przelewie bankowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty, np.: “ZPGS + nazwisko/a”+ ID (podane w zwrotnym mailu po zgłoszeniu).
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data wpływu wpłaty na konto bankowe Organizatora.
d) Wpisowe na zawody należy wpłacać na konto podane w e-mailu potwierdzającym rejestrację.

z dopiskiem: “ZPGS15- Nazwisko-numer ID” (numer ID otrzymają Państwo w mailu zwrotnym po rejestracji)

Stowarzyszenie TKKF KOMPAS
ul. Asesora 74, 80-119 Gdańsk

Konto: 22 2490 0005 0000 4600 7942 0720 (AliorBank)

W ramach wpisowego organizator zapewnia:

– start w zawodach oraz obsługę trasy;
– koszulkę okolicznościową (za dodatkową opłatą + 50 zł – wyłącznie określoną podczas zapisywania);
– dostęp do węzłów sanitarnych przed i po starcie w zawodach;
– numery startowe;
– napoje i wyżywienie na trasie biegu;
– obiad po zawodach;
– zabezpieczenie medyczne;
– obsługę sędziowską;
– puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych;
– atrakcje programowe po zawodach,
– inne świadczenia w miarę możliwości organizatora.

Wniesiona opłata na podlega zwrotowi. Nieodebranie pakiety startowe nie będą wysyłane. Zamówione i nieodebranie koszulki mogą być wysłane pocztą polską za dodatkową opłatą w wysokości 20 zł. Opłata musi być wniesiona najpóźniej 5 dni po zawodach. Prośbę o wysłanie koszulki należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 29.01.2016.

Opłata nie jest ważna, jeżeli zawodnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.
Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika zostaną opublikowane na liście zgłoszeń na stronie maratonu.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie do wyczerpania limitu 500 miejsc (w tym 50 organizator)!
Liczone jest wyłącznie pełne zgłoszenie oraz wpłata wpisowego na nasze konto. Wtedy potwierdzeniem jest nadanie numeru startowego zawodnikowi.
Osoby które zgłosiły się, a nie wpłaciły wpisowego będą widnieły na liście rezerwowych – bez numeru startowego.

 

4. Limity i Bufety
Limit czasu ukończenia biegu wynosi 5 godzin.

Na trasie znajdować się 2 punkty kontrolne, na których obowiązuje limit czasu uprawniający do kontynuowania biegu:
• ok. 7 km – bufet 1- Parking pod Szczelińcem – 2 godz. 30 min. (jedzenie, ciepłe i chłodne napoje)
• ok. 14 km – bufet 2 – Błędne Skały – 4 godz.00 min. (tylko ciepłe napoje)

Zawodnicy, którzy osiągną punkty kontrolne po limicie czasowym nie zostaną sklasyfikowani w maratonie, powinni przerwać bieg, zdjąć numer startowy i podporządkować się poleceniom obsługi.

W przypadku nie zastosowania się do poleceń obsługi zawodnik w przypadku konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej może zostać obciążony jej kosztami, a Organizator przestaje ponosić odpowiedzialność za uczestnika.

DEPOZYT RZECZY NA METĘ:

Dla wszystkich chętnych którzy chcieliby mieć swoje rzeczy na przebranie na mecie maratonu mogą mieć taką możliwość. Zawodnicy przekazują rzeczy w miejscu wyznaczonym w DW Szczelinka w piątek do godz. 22.00 oraz w sobotę 7.00 – 8.00.. Rzeczy zostaną przewiezione na Szczeliniec, gdzie będą do odbioru po biegu na podstawie numeru startowego. Limit depozytu 3 kg / osobę . Torby/ worki własne.


5. Klasyfikacje

W Zimowym Półmaratonie Gór Stołowych przeprowadzone zostaną klasyfikacje:

• OPEN (bez względu na płeć) – miejsca 1-6 oraz OPEN KOBIET miejsca 1-3.

• oraz klasyfikacje w kategoriach wiekowych:

Senior I M – 20 (18-29 lat) Senior I K – 20 (18-29 lat) – ur. (1998 – 1987)

Senior II M- 30 (30-39 lat) Senior II K- 30 (30-39 lat) – ur.(1986 – 1977)

Masters M – 40 (40-49 lat) Masters K – 40 (40-49 lat) – ur. (1976 – 1967)

Weteran I M– 50 (50-59 lat) Weteran K- 50 (50-59 lat) – ur. (1966 – 1957)

Weteran II M – 60 (pow. 60 lat) Weteran II K – 60 (pow. 60 lat) – ur. (1956 i starsi)

 

6. Nagrody

W klasyfikacji OPEN (bez względu na płeć) oraz kobiet – miejsca 1-3 – puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe firmy Salomon, darmowy start w SuperMaratonie Gór Stołowych 2016.

W klasyfikacji OPEN – miejsca 4-6 – dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.

W kategoriach wiekowych – miejsca 1-3 – dyplomy i drobne upominki.

Podczas zakończenia zawodów zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody spośród osób startujących w maratonie.

Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji – w przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone.

 

7. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE
Zawodnicy muszą posiadać przy sobie przez cały czas zawodów: kurtkę przeciw-wiatrową, rękawiczki, czapkę, folię NRC, telefon.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe, jednakże, ze względów bezpieczeństwa w porozumieniu z GOPR i PNGS Organizator może zmienić trasę lub przesunąć zawody na inny dzień.

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Parku Narodowego Gór Stołowych.

Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów. Zawodnicy mogą rezerwować noclegi we własnym zakresie w Schronisku Pasterka, DW Szczelinka oraz Schronisku na Szczelińcu gdzie będzie zarezerwowana pula noclegów dla zawodników.

Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.